วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรมุ่งหวังให้คนไทยพัฒนาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสังเกตุจากการกำหนดรายวิชาให้การปฎิบัติ (0-2-1 )

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปีนี้หลักเก่าหมดไปแล้วจะเริ่มมีหลักสูตรสำหรับปี 3ระดับ ปวช และ ปวส 2
ปี 3 มีวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 และ การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Lesson Plan

New Lesson Plan
We changed lesson plan for year one last year. And this term, we are changing lesson plan for year two.
We practice our students speaking.

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1

การแบ่งหน่วยการเรียนแบ่งเป็น  4  หน่วยดังนั้นการเก็บคะแนนจะถูำกแบ่งเป็น 
พุทธิพิสัย  คือการรู้จำ   การนำไปใช้  การวิเคราะห์   ซึ่งจะเป็นการเก็บคะแนนในรูปแบบการทดสอบข้อเขียน  ถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้อง    50 %ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ทักษะพิสัยคือ ทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้แก่   การฟัง  พูด  อ่าน  เขียนซึ่งจะเก็บตามลักษณะของทักษะแต่ละทักษะ
จิตพิสัยคือการใฝ่เรียนใฝ่รู้  คือมีหนังสือตำราเรียน  สมุดแบบฝึกหัด  การเข้าเรียน  การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสมำ่เสมอ  
ซึ่งจะต้องเก็บคะแนนลักษณะนี้ทุกหน่วย
การเก็บคะแนนการฟัง  ถ้านักเรียนฟังคำศัพท์แล้วเลือกคำตอบได้ถูกต้อง 50%ถือว่าสอบผ่าน
การเก็บคะแนนการพูด จะมีแบบสังเกตุเช่น  การตรงต่อเวลา   สำเนียงถูกต้อง
การอ่าน  ถ้านักเรียนอ่านคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษถูกต้อง 50%ถือว่าสอบผ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ  ถ้านักเรียนเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามเงือนไข เช่น  การสะกดคำศัพท์  การเขียนประโยคง่ายๆ  การเขียนสำนวนง่ายๆ 50%ขึ้นไปถือว่าผ่าน

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

หน่วยการเรียนที่ 1 At work
สาระสำคัญ
การต้อนรับ การนัดหมายและการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นกิจกรรมทางสังคมธุรกิจที่สำคัญอย่าง
หนึ่ง หน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ซึ่งถ้ารู้จักใช้สำนวนที่เหมาะสมก็จะช่วยสร้างความประทับใจต่อคู่สนทนาที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคตได้ สิ่งที่ควรทำคือการเข้าไปทักทายอย่างสุภาพ กล่าวต้อนรับแล้วรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

หัวข้อเรื่อง
1. Welcoming Customer or new Colleague
2. Making an Appointment
3. On the Phone

Expressions used in the office
A : Good morning. Welcome to my company. May I help you?
B : Yes, I'd like to see your manager.
A : Do you have an appointment with him?
B : Yes, of course.
A : Please have a seat. I'll tell him you are waiting here. May I have your name , please?
B : My name is Sarawika from ABC Co. Ltd.


หน่วยการเรียนที่ 2 Giving Information about job
สาระสำคัญ
คำศัพท์บอกอาชีพ การบอกลักษณะงานแต่ละอาชีพตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำงาน
มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่เน้นการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพมากกว่าการศึกษาต่อในระดับสูง ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงจัดให้มีการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

หัวข้อเรื่อง
- Occupation
- Job Description
- The Place to work

What occupations are they?
 


หน่วยการเรียนที่  3  Signs  and  Symbols

สาระสำคัญ
เครื่องหมาย  และสัญญลักษณ์เป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ทุกชาติทุกภาษาแทน การพูด     หรือเขียนได้    ดังนั้นจะพบว่ามีการนำเครื่องหมาย  และสัญญลักษณ์มาใช้แทนคำ  หรือประโยคตามสถานที่ต่างๆเช่น  สำนักงาน   ร้านอาหาร  โรงแรม  เป็นต้น
หัวข้อเรื่อง
-  Hotel    Signs
-  Traffic   Signs
-  Safety   Signs   or   Warning   Signs

                             

                    

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Model (Food Pyramid) สื่อการเรียนการสอนสายภาษาอังกฤษ
Model ( Food Pyramid ) สื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ รายบุคคล
ประเภทบริหารธุรกิจและพณิชยกรรมในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 25 / 2553
ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
-----------------------------------------
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
โรงเรียน วิมลพณิชยการ ศรีย่าน ตั้งอยู่เลขที่ 266/9 หมู่ที่ –
ถนน นครไชยศรี ซอย - แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02 241 5162 02 241 4278 โทรสาร 02 669 5198

ผลงานสื่อการเรียนการสอน สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาพื้นฐาน
ชื่อผลงาน Food Pyramid
( รายบุคคล ) นางสาว วนิดา ตันติชัชวาลวงศ์
รายละเอียดผลงานสื่อการเรียนการสอน :
1. หลักการและเหตุผลการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตามคำอธิบายรายวิชา วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 2000 -1221 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ที่ระบุให้มีการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้สอนจึงได้เลือกทำสื่อประกอบการสอนในหัวข้อ Ordering food จากปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีความต้องการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ผู้สอนจึงจัดทำ Food Pyramid ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์แล้วยังสอดแทรกความรู้เชิงบูรณาการเรื่องสารอาหารที่ได้รับจากอาหารประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

2. วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.1 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
2.2 เพื่อให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมที่ใช้แต่หนังสือและทำแบบฝึกหัด
3.2 นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้

4. วิธีการนำไปประกอบการสอนของสื่อการเรียนการสอน
4.1 ผู้สอนบอกหัวข้อที่จะสอนคือ Ordering food จากนั้นให้นักเรียนบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารได้ทีละคนโดยไม่ให้ซ้ำกัน
4.2 นักเรียนศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จาก Food Pyramid ที่ผู้สอนนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจำไม่ได้หรือไม่รู้จัก
4.3 นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารที่มีใน Food Pyramid
4.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คนบอกชื่ออาหารที่ชอบพร้อมกับบอกส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหาร
4.5 นักเรียนฝึกสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในเมนูของตนเอง
โดยสามารถหาคำศัพท์ที่ต้องการได้จาก Food Pyramid
4.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารที่เตรียมไว้ทีละกลุ่ม

5. ระยะเวลาของการจัดทำ
วันที่ 10 - 25 ธันวาคม 2553
6. ผู้รับรองผลงาน ( ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ หรืออาจารย์ใหญ่ ) และประทับตราโรงเรียน
ลงชื่อ........................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง……………………………….
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2554

คู่มือการใช้งานสื่อ Food Pyramid
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ( English Conversation 1 ) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
เรื่อง Ordering food ชื่อผลงาน Food Pyramid สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
คู่มือการใช้งานสื่อชุดนี้จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนเรื่อง
Ordering food การสั่งซื้ออาหารในร้านอาหาร
Expressions used
Waiter / Waitress ( กล่าวทักทายตามมารยาท ) : Good evening. May I help you?
Customer : May I have a menu, please?
Waiter / Waitress : Here you are…………
Are you ready to order?
Customer : I’d like to order…………..
เมื่อลูกค้าดูเมนูอาหารแล้วอาจจะมีการซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการประกอบอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอาหารซึ่งการออกเสียงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่มีใน Food Pyramid ที่นักเรียนอาจจะไม่รู้จัก ผู้สอนให้นักเรียนบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่รู้จักซึ่งผู้สอนสามารถแนะให้นักเรียนศึกษาจาก Food Pyramidพร้อมกับให้ออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์ที่น่าสนใจใน FOOD PYRAMID
คำศัพท์ การออกเสียง ความหมาย
Cockle ark shell ค๊อค-เคิล-อาค เชล หอยแคลง
Sea mussel ซี มัสเซิล หอยแมลงภู่
Banana blossom บานานา บรอ-ซอม หัวปลี
Lettuce เลท-เทอะ ผักกาดหอม
Chinese cabbage แคบ-เบช ผักกาดขาว
Salacca fruit เซอะ-เลอะ-คะ ผลระกำ
Citrus grandis ไซ-เทรซ แกรน-ดิซ ส้มโอ
Sweet potato สวีท โพ-เท-โท มันเทศ
Bologna โบ-โลญ-ญา ไส้กรอก
Brinjal บริงเจล มะเขือเปาะ
Cauliflower คลอ-ลิ-ฟราว-เวอร์ ดอกกะหล่ำ
Taro ทา-โร เผือก
Yard-long bean ยาด-ลอง-บีน ถั่วฝักยาว
Egg plant เอค-แพลน มะเขือยาว
Squid ซควิด ปลาหมึกกล้วย
Bass แบซ ปลากะพง


ใบงานประกอบการใช้สื่อ Food Pyramid
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ( English Conversation 1 ) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง Ordering food
งานมอบหมาย ( Assignment ) Group work . Each group contains 4 students. They must design their menu for good health Their menu must contain pictures of Main Course, Thai Desserts and Drink with illustration using Food Pyramid. ( 20 marks )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

แบบประเมินความรู้ของสื่อ
ประเภท สื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภท Model
รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation 1) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
เรื่อง Ordering food ชื่อผลงาน Food Pyramid สาขางานการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกณฑ์การประเมินความรู้ที่ได้รับจากสื่อชุดนี้
4 = มากที่สุด 3 = มาก 2 = ปานกลาง 1 = ปรับปรุง

ให้ผู้ประเมินใส่คะแนนลงในช่องคะแนนประเมินต่อไปนี้

รายการ คะแนน
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ
2. นำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่เรียนได้
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการอาหาร
4. นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................