วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Model (Food Pyramid) สื่อการเรียนการสอนสายภาษาอังกฤษ
Model ( Food Pyramid ) สื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ รายบุคคล
ประเภทบริหารธุรกิจและพณิชยกรรมในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 25 / 2553
ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
-----------------------------------------
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
โรงเรียน วิมลพณิชยการ ศรีย่าน ตั้งอยู่เลขที่ 266/9 หมู่ที่ –
ถนน นครไชยศรี ซอย - แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02 241 5162 02 241 4278 โทรสาร 02 669 5198

ผลงานสื่อการเรียนการสอน สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาพื้นฐาน
ชื่อผลงาน Food Pyramid
( รายบุคคล ) นางสาว วนิดา ตันติชัชวาลวงศ์
รายละเอียดผลงานสื่อการเรียนการสอน :
1. หลักการและเหตุผลการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตามคำอธิบายรายวิชา วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 2000 -1221 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ที่ระบุให้มีการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้สอนจึงได้เลือกทำสื่อประกอบการสอนในหัวข้อ Ordering food จากปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีความต้องการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ผู้สอนจึงจัดทำ Food Pyramid ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์แล้วยังสอดแทรกความรู้เชิงบูรณาการเรื่องสารอาหารที่ได้รับจากอาหารประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

2. วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.1 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
2.2 เพื่อให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมที่ใช้แต่หนังสือและทำแบบฝึกหัด
3.2 นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้

4. วิธีการนำไปประกอบการสอนของสื่อการเรียนการสอน
4.1 ผู้สอนบอกหัวข้อที่จะสอนคือ Ordering food จากนั้นให้นักเรียนบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารได้ทีละคนโดยไม่ให้ซ้ำกัน
4.2 นักเรียนศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จาก Food Pyramid ที่ผู้สอนนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจำไม่ได้หรือไม่รู้จัก
4.3 นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารที่มีใน Food Pyramid
4.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คนบอกชื่ออาหารที่ชอบพร้อมกับบอกส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหาร
4.5 นักเรียนฝึกสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในเมนูของตนเอง
โดยสามารถหาคำศัพท์ที่ต้องการได้จาก Food Pyramid
4.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารที่เตรียมไว้ทีละกลุ่ม

5. ระยะเวลาของการจัดทำ
วันที่ 10 - 25 ธันวาคม 2553
6. ผู้รับรองผลงาน ( ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ หรืออาจารย์ใหญ่ ) และประทับตราโรงเรียน
ลงชื่อ........................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง……………………………….
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2554

คู่มือการใช้งานสื่อ Food Pyramid
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ( English Conversation 1 ) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
เรื่อง Ordering food ชื่อผลงาน Food Pyramid สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
คู่มือการใช้งานสื่อชุดนี้จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนเรื่อง
Ordering food การสั่งซื้ออาหารในร้านอาหาร
Expressions used
Waiter / Waitress ( กล่าวทักทายตามมารยาท ) : Good evening. May I help you?
Customer : May I have a menu, please?
Waiter / Waitress : Here you are…………
Are you ready to order?
Customer : I’d like to order…………..
เมื่อลูกค้าดูเมนูอาหารแล้วอาจจะมีการซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการประกอบอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำอาหารซึ่งการออกเสียงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่มีใน Food Pyramid ที่นักเรียนอาจจะไม่รู้จัก ผู้สอนให้นักเรียนบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่รู้จักซึ่งผู้สอนสามารถแนะให้นักเรียนศึกษาจาก Food Pyramidพร้อมกับให้ออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์ที่น่าสนใจใน FOOD PYRAMID
คำศัพท์ การออกเสียง ความหมาย
Cockle ark shell ค๊อค-เคิล-อาค เชล หอยแคลง
Sea mussel ซี มัสเซิล หอยแมลงภู่
Banana blossom บานานา บรอ-ซอม หัวปลี
Lettuce เลท-เทอะ ผักกาดหอม
Chinese cabbage แคบ-เบช ผักกาดขาว
Salacca fruit เซอะ-เลอะ-คะ ผลระกำ
Citrus grandis ไซ-เทรซ แกรน-ดิซ ส้มโอ
Sweet potato สวีท โพ-เท-โท มันเทศ
Bologna โบ-โลญ-ญา ไส้กรอก
Brinjal บริงเจล มะเขือเปาะ
Cauliflower คลอ-ลิ-ฟราว-เวอร์ ดอกกะหล่ำ
Taro ทา-โร เผือก
Yard-long bean ยาด-ลอง-บีน ถั่วฝักยาว
Egg plant เอค-แพลน มะเขือยาว
Squid ซควิด ปลาหมึกกล้วย
Bass แบซ ปลากะพง


ใบงานประกอบการใช้สื่อ Food Pyramid
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ( English Conversation 1 ) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง Ordering food
งานมอบหมาย ( Assignment ) Group work . Each group contains 4 students. They must design their menu for good health Their menu must contain pictures of Main Course, Thai Desserts and Drink with illustration using Food Pyramid. ( 20 marks )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

แบบประเมินความรู้ของสื่อ
ประเภท สื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภท Model
รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation 1) รหัสวิชา 2000-1221 ระดับ ปวช 2
เรื่อง Ordering food ชื่อผลงาน Food Pyramid สาขางานการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกณฑ์การประเมินความรู้ที่ได้รับจากสื่อชุดนี้
4 = มากที่สุด 3 = มาก 2 = ปานกลาง 1 = ปรับปรุง

ให้ผู้ประเมินใส่คะแนนลงในช่องคะแนนประเมินต่อไปนี้

รายการ คะแนน
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ
2. นำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่เรียนได้
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการอาหาร
4. นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2 ความคิดเห็น: