วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2000-1224 ระดับปวช 3 ภาคเรียนที่ 2/2553

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานทางธุรกิจ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านเอกสารทางธุรกิจ
3. เพื่อให้มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในที่ทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกจำแนกความหมายของคำศัพท์ทางธุรกิจ  ที่พบในเรื่องที่ฟังหรืออ่านและนำคำศัพท์สำนวนต่างๆที่ใช้ในบริบททางธุรกิจ
2. ถ่ายโอนและสรุปข้อมูลจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
3. ถ่ายโอนและบรรยาย  แผนภูมิ  กราฟ  ตาราง  เป็นประโยคและหรือข้อความสั้นๆ
4. สนทนาสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการติดต่อในสำนักงานและการสมัครงานโดยใช้สำนวนภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม
5. กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและปฏิบัติงานตามแผน  โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน  แหล่งการเรียนรู้  สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา


คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีดังนี้
ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเนื้อหา/เอกสารทางธุรกิจ แผ่นพับ คู่มือ ศึกษาความหมายของคำและเทคนิคพื้นฐานทางธุรกิจ งานสำนักงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ-ขาย จดหมายเชิญ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสั่งซื้อ การสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล การให้บริการ การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่องอาชีพจากแหล่งการเรียนที่หลากหลาย การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้ภาษาอังกฤษในสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจตามหลักการพูดทางโทรศัพท์
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายธุรกิจตามหลักการเขียนจดหมาย
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ใบความรู้เรื่องที่ 1
Phone Call
ขั้นตอนการสนทนาทางโทรศัพท์มีดังนี้
1. Greeting การทักทาย
- Hello, this is Wanida.
- Hello, my name is Suwisa.
2. State the person you want to contact and the reason.การบอกเหตุผล
- I'd like to speak to Miss Aree, please.
- Could you put me through to English Department?
3. If the person you want to speak to is not in.การบอกเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการพูดด้วย
- Sorry, he/she is not in.
- Sorry, he/she is out.
- Sorry, he/she is busy.
4. Make a request การขอร้อง
- Could you tell him/her to call me?
- Can I leave a message?
5. Leave your phone number การขอเบอร์โทรศัพท์
- My phone number is 2224444.
- You can reach me at .......
- Call me at.....
6. Finish the conversation การปิดการสนทนา
- Hope to hear from you.Bye
- Thanks,bye.
- I'll call back later.

Tip for leaving a messageเกล็ดความรู้เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์
Sometimes, there may not be anyone to answer the telephone and you will
need to leave a message withe an answering machine. Follow these steps: state your name,the time, the reason for calling ,and your phone number, to make sure that the one receives your message.

ต่อไปนี้เป็นคลิปตัวอย่างการสนทนาทางโทรศัพท์

2 ความคิดเห็น: